Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Oferty pracy

Oferta zatrudnienia na stanowisko pracy elektromonter – 2 osoby

19 sierpnia 2022

Cel stanowiska Elektromonter:

 • Rozwój i utrzymanie instalacji, urządzeń i maszyn infrastruktury technicznej Spółki w zakresie systemu elektro-energetycznego.

 Zakres zadań wynikający z celu stanowiska:

 • prowadzenie pomiarów elektrycznych instalacji obiektowych, maszyn i urządzeń
 • prowadzenie pomiarów elektrycznych instalacji odgromowych
 • prowadzenie przeglądów suwnic i elektro napędów elektrycznych
 • prowadzenie przeglądów elektronarzędzi
 • bieżące przeglądy i konserwacje urządzeń elektrycznych
 • naprawy warsztatowe i remonty urządzeń elektrycznych
 • miejscowe naprawy awaryjne urządzeń elektrycznych
 • przeprowadzenie montażu urządzeń, ich parametryzacja i kalibracja
 • obsługa konserwacja i naprawa agregatów prądotwórczych
 • prace ruchowe w rozdzielniach elektrycznych średniego i niskiego napięcia (15 kV, 400 V, łączenia i przełączenia zasilania)
 • prace na wysokości powyżej 3 m
 • prace ziemne wykopy i mufy kablowe
 • prace przy instalacjach zewnętrznego oświetlenia (lampy i słupy oświetleniowe)

 Forma zatrudnienia:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • okres zatrudnienia: od dnia 1 października 2022 r. na 3-miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 • zatrudnienie na cały etat w godzinach od 7.00-15.00,
 • praca od poniedziałku do piątku.

 Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe (techniczne),
 • doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 3 lata,
 • uprawnienia SEP w kategorii dozoru oraz eksploatacji do i powyżej 1 kV,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • kursy, szkolenia związane ze specyfiką zadań,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność (dyżury w ramach pogotowia)
 • umiejętność pracy w zespole.

Wynagrodzenie:

Wysokość wynagrodzenia uzależniona od poziomu umiejętności, posiadanych uprawnień oraz stażu pracy.
Wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale od 3.839,00 zł/m-c do 4.993,00 zł/m-c plus premia w wysokości 10% liczona od wynagrodzenia zasadniczego.

 Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia.

Do pobrania: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w terminie do dnia 19 września 2022 r. w sekretariacie Spółki (ul. Elizy Orzeszkowej 1, Słupsk) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl

Ogłoszenie o naborze – młodszy operator kompostowni

30 czerwca 2022

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na stanowisko pracy młodszy  operator kompostowni

Opis stanowiska młodszy operator kompostowni

Praca na ładowarkach jednonaczyniowych kl. III oraz uniwersalnych nośnikach osprzętu lub wózkach jezdniowych kl. I, obsługa i drobne naprawy powierzonego sprzętu.

Zakres zadań:

 • Prowadzenie jednego typu pojazdu lub praca z jedną maszyną zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
 • Realizacja czynności związanych z przygotowaniem surowca, przesiewaniem kompostu, wykonywanie dodatkowych prac porządkowych terenu (zamiatanie, odśnieżanie) oraz czynności transportowo-załadunkowych i rozładunkowych z wykorzystaniem maszyn i pojazdów;
 • Obsługa reaktorów instalacji suchej fermentacji (otwieranie i zamykanie bram, załadunek i odbiór wsadu) pod nadzorem przełożonego;
 • Kontrola funkcjonowania powierzonych maszyn i urządzeń, wykonywanie czynności podstawowej obsługi z uwzględnieniem zapisów DTR, zgłaszanie odpowiednim służbom usterek i awarii;
 • Parametryzacja pracy obsługiwanych maszyn i pojazdów pod kątem optymalizacji ich działania oraz uzyskania wysokiej efektywności energetycznej, paliwowej i surowcowej przy minimalnym zużyciu powierzonych środków;
 • Wykonywanie powierzonych zadań wyłącznie na terenie oczyszczalni ścieków i kompostowni.

Forma zatrudnienia:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

Okres zatrudnienia: od dnia podpisania umowy na 3-miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, zatrudnienie na cały etat,

Miejsce pracy: Oczyszczalnia Ścieków – kompostownia osadów ściekowych

Wymagania podstawowe:

uprawnienia na ładowarki kl. III, kursy, szkolenia związane ze specyfiką zadań,

uprawnienia I WJO lub wielozadaniowe nośniki osprzętu

wykształcenie: zawodowe(dowolne ) lub podstawowe,

samodzielność, odpowiedzialność,

dokładność i sumienność,

zaangażowanie w wykonywane obowiązki,

umiejętność pracy w zespole,

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.

Wynagrodzenie  zasadnicze brutto: 3.536 zł + 10% premii

Wymagane dokumenty:

CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

Kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w terminie do dnia 7 lipca 2021 r. w Sekretariacie Spółki (ul. Elizy Orzeszkowej 1, Słupsk) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl

Termin składania aplikacji upływa w dniu 10 lipca 2022 r.

Zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko niektórych kandydatów- wybranych na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Spółce  zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Dziale Księgowości i Kadr przez okres trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia  o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Przedsiębiorstwo „Wodociągi Słupsk” sp. z o. o.  nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu trzech miesięcy nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Do pobrania: http://bip.wodociagi.slupsk.pl/wp-content/uploads/2022/04/rekrutacja-kwestionariusz-klauzula_informacyjna-strona-1.pdf

 

Oferta zatrudnienia na stanowisku: osoba sprzątająca

27 kwietnia 2022

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko: osoba sprzątająca

Nabór dotyczy zatrudnienia w wymiarze ¾ etatu, na podstawie umowy o pracę na zastępstwo

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Wykształcenie zawodowe (dowolne) lub podstawowe;
 4. Doświadczenie: nie wymagane, możliwa realizacja prac po przeszkoleniu stanowiskowym;

II. Wymagania dodatkowe:

Dobra organizacja pracy własnej, dokładność, sumienność, komunikatywność, rzetelność, obowiązkowość, sprawność fizyczna.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Utrzymanie w czystości i porządku pomieszczeń przydzielonych do sprzątania.
 2. Porządkowanie otoczenia stanowisk pracy, podłóg, pomieszczeń użytkowych, ciągów komunikacyjnych.
 3. Czyszczenie powierzchni przy użyciu środków czyszczących, szczotek, odkurzacza lub innych urządzeń i narzędzi wspomagających sprzątanie.
 4. Usuwanie zanieczyszczeń i opróżnianie pojemników na odpady.
 5. Dbanie o czystość okien.
 6. Informowanie o usterkach i awariach wymagających napraw.

IV. Wymagania kompetencyjne dotyczące stanowiska:

 1. Wiedza zawodowa: podstawowa.
 2. Środowisko i proces pracy: wykonywanie wyłącznie prac wskazanych. Dopuszczalne odstępstwa jakościowe ze względu na niski poziom doświadczenia.
 3. Kompetencje poznawcze: poszukiwanie i przyswajanie danych na temat realizowanych zadań.
 4. Praca indywidualna

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. Dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie).
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz
  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

VI. Wynagrodzenie zasadnicze:

2.380,00zł brutto ( ¾ etatu)

VII.  Pozostałe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Spółki , przy ulicy Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku  lub przesłać pocztą na adres Spółki  z dopiskiem: „Nabór na  stanowisko: osoba sprzątająca” lub przesłać pocztą elektroniczna na adres: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl

Termin składania aplikacji upływa w dniu 10 maja 2022 r.

Aplikacje, które wpłyną do Spółki po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko niektórych kandydatów- wybranych na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Spółce  zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Dziale Księgowości i Kadr przez okres trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia  o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Przedsiębiorstwo „Wodociągi Słupsk” Sp. z o. o.  nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu trzech miesięcy nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Do pobrania: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Oferta zatrudnienia na stanowisku młodszy operator maszyn i urządzeń kompostowni

2 grudnia 2021

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na stanowisko pracy młodszy  operator maszyn i urządzeń kompostowni.

Opis stanowiska młodszy operator maszyn i urządzeń kompostowni:

Praca na ładowarkach jednonaczyniowych kl. III oraz uniwersalnych nośnikach osprzętu lub wózkach jezdniowych kl. I, obsługa i drobne naprawy powierzonego sprzętu.

Zakres zadań:

 • Prowadzenie jednego typu pojazdu lub praca z jedną maszyną zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
 • Realizacja czynności związanych z przygotowaniem surowca, przesiewaniem kompostu, wykonywanie dodatkowych prac porządkowych terenu (zamiatanie, odśnieżanie) oraz czynności transportowo-załadunkowych i rozładunkowych z wykorzystaniem maszyn i pojazdów,
 • Obsługa reaktorów instalacji suchej fermentacji (otwieranie i zamykanie bram, załadunek i odbiór wsadu) pod nadzorem przełożonego,
 • Kontrola funkcjonowania powierzonych maszyn i urządzeń, wykonywanie czynności podstawowej obsługi z uwzględnieniem zapisów DTR, zgłaszanie odpowiednim służbom usterek i awarii,
 • Parametryzacja pracy obsługiwanych maszyn i pojazdów pod kątem optymalizacji ich działania oraz uzyskania wysokiej efektywności energetycznej, paliwowej i surowcowej przy minimalnym zużyciu powierzonych środków,
 • Wykonywanie powierzonych zadań wyłącznie na terenie oczyszczalni ścieków i kompostowni.

Forma zatrudnienia:

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

Okres zatrudnienia: od dnia 15 grudnia 2021 r. na 3-miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, zatrudnienie na cały etat.

Miejsce pracy: Oczyszczalnia Ścieków – kompostownia osadów ściekowych.

Wymagania podstawowe:

 • uprawnienia na ładowarki kl. III kursy, szkolenia związane ze specyfiką zadań,
 • uprawnienia I WJO lub wielozadaniowe nośniki osprzętu,
 • wykształcenie: zawodowe(dowolne) lub podstawowe,
 • uprawnienia, kursy, szkolenia związane ze specyfiką zadań,
 • samodzielność, odpowiedzialność,
 • dokładność i sumienność,
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.

Wynagrodzenie zasadnicze: 3.345,00 + premia regulaminowa do 10% wynagrodzenia zasadniczego.

 Wymagane dokumenty:

CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r. w Sekretariacie Spółki (ul. Elizy Orzeszkowej 1, Słupsk) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl

Do pobrania: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.