Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów marki Ford Transit, Ford Transit 100S, Star 200 oraz dwóch specjalistycznych samochodów marki Liaz

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 1
76-200 Słupsk

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego – budynek A, pokój nr 12, w dniu 07.02.2013r. o godz. 10:00.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane pojazdy:

Pojazdy, które są przedmiotem przetargu można oglądać od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 07.02.2013r. do godz. 09:00 w siedzibie sprzedającego przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym – tel. 59 841 83 80.

4. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:

Lp. Nazwa składnika Nr rejestracyjny Rok produkcji Nr inwentarzowy Cena wywoławcza
1. Samochód marki STAR 200 do czyszczenia wpustów ulicznych SW-201 SPB 0049 1992 742-000439 6.500,00 zł brutto
2. Samochód marki FORD Transit 100S GS 07464 1999 742-003339 3.900,00 zł brutto
3. Samochód marki Ford Transit SGA 6137 1995 742-003338 3.700,00 zł brutto
4. Samochód marki LIAZ do ciśnieniowego mycia kanałów typ SC110 GS 03387 1990 743-000314 14.000,00 zł brutto
5. Samochód marki LIAZ do ciśnieniowego mycia kanałów typ SC110 GS 11052 1990 743-000316 15.000,00 zł brutto

5. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, musi zawierać:

1) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firma) i siedzibę oferenta,
2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

6. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. w Słupsku, ul. E. Orzeszkowej 1,w sekretariacie – pokój nr 11, budynek A, w terminie do 07.02.2013r. godz. 09.50. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk „Oferta na zakup pojazdu (wymienić z oferty) – nie otwierać przed 07.02.2013r. godz. 10.00”.
2) Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert,
3) Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w stosunku do jednego lub kilku pojazdów będących przedmiotem przetargu.

7. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w wysokości 5% wartości pojazdu wskazanego w ofercie należy wpłacić do dnia 07.02.2013r. do godz. 09.45 w kasie sprzedającego – budynek B lub na konto sprzedającego: Bank PeKaO S.A O/Słupsk 15 1240 5790 1111 0000 5385 4425.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

8. Sprzedający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
2) Nie odpowiada wymaganiom określonym w pkt. 5 lub treść oferty jest nieczytelna.

Oferent o odrzuceniu oferty zostanie powiadomiony niezwłocznie.

9. Sprzedający zastrzega, że przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

10. Nabywcą zostaje oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

11. W przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

12. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury przez sprzedającego.

13. Wydanie samochodu nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

14. Sprzedający nie udziela gwarancji na pojazdy objęte przetargiem, ani nie odpowiada za ich wady ukryte.

 

UWAGA! Z powodu braku ofert spełniających kryteria, przetarg został unieważniony.

Pokaż rejestr zmian

Opublikowano: 21 stycznia 2013
Opublikowane przez: Przemysław Lipski
Ostatnia modyfikacja: 14 lutego 2013
Zmodyfikowane przez: Przemysław Lipski