Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

11 czerwca 2018

Klauzula informacyjna
„Wodociągi Słupsk” sp. z o.o.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję:

 1. Administratorem danych, podanych w związku z zawieraniem z Państwem umów, prowadzeniem korespondencji merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów są „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku,  E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@wodociagi.slupsk.pl.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zawartych umów, obsłużenie korespondencji oraz merytoryczne rozpatrzenie wniosków, próśb, skarg i postulatów.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zwanego dalej „RODO” oraz art. 6 ust. 1 lit f) w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.
 5. Posiadane dane osobowe mogą również zostać wykorzystane do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, związanego ze zbiorowym zaopatrywaniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO.
 6. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem danych przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem są „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o.
 7. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże jest to niezbędne do zawarcia umowy lub wykonania czynności określonych w pkt 1.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z zawartej umowy oraz z przepisów dotyczących zbiorowego zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków, rachunkowości oraz dodatkowo prawa cywilnego w zakresie dotyczącym wykonywania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających.
 9. Osoba podająca dane osobowe posiada:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Osoba podająca dane osobowe nie posiada:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawa do usunięcia danych osobowych przez okres wynikający z czynności wskazanych w przytoczonym przepisie,
  • prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 11. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.