Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż Spektrofotometru atomowego absorpcyjnego Varian Spektr AA.20Plus

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 1
76-200 Słupsk

 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego – budynek A, pokój nr 12, w dniu 07.11.2013r. o godz. 10:15.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany spektrometr:

Spektrofotometr, który jest przedmiotem przetargu można oglądać od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 07.11.2013 r. do godz. 09:30, w laboratorium Spółki przy ul. Sportowej 73 w Słupsku, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym – tel. 59 841 84 73.

4. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:

Lp. Nazwa składnika typ Data pierwszej instalacji Nr inwentarzowy
 

1.

 

Spektrofotometr atomowy absorpcyjny

 

 

Varian SpektrAA.20Plus

 

25.03. 1993r.

 

8010000513

 

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w wysokości 1000 zł należy wpłacić do dnia 07.11.2013 r. do godz. 10:00 w kasie sprzedającego – budynek B lub na konto sprzedającego: Bank PeKaO S.A O/Słupsk 15 1240 5790 1111 0000 5385 4425.

Brane będzie pod uwagę uznanie rachunku Sprzedającego.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6. Cena wywoławcza – 21.000,00 zł netto (dwadzieścia jeden tysięcy), 25.830,00 zł brutto (dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści).

7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, musi zawierać:

1) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
3) oświadczenie oferenta, że znany jest mu stan techniczny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie sprzedającego w Słupsku, ul. E. Orzeszkowej 1, w sekretariacie – pokój nr 11, budynek A, w terminie do 07.11.2013r. godz. 10:00. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 1
76-200 Słupsk

„Oferta na zakup: Spektrofotometratomowy absorpcyjny Varian Spektr AA.20Plus – nie otwierać przed 07.11.2013r. godz. 10:15.”

2) Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

9. Sprzedający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
2) Nie odpowiada wymaganiom określonym w pkt. 7 lub treść oferty jest nieczytelna.

10. Sprzedający zastrzega, że przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

11. Nabywcą zostaje oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

12. W przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

13. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury przez sprzedającego.

14. Wydanie spektrofotometru nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Koszt wyniesienia i transportu spektrometru ponosi nabywca.

15. Sprzedający nie udziela gwarancji na spektrofotometr objęty przetargiem, ani nie odpowiada za jego wady ukryte.

16. Szczegółowych informacji dotyczących spektrofotometru udziela: Małgorzata Mikulska tel. 59 841-84-74, e-mail: m.mikulska@wodociagi.slupsk.pl.

Opublikowano: 30 października 2013
Opublikowane przez: Przemysław Lipski
Ostatnia modyfikacja: 30 października 2013
Zmodyfikowane przez: Przemysław Lipski