Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Ogłoszenie o II pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż Spektrofotometru atomowego absorpcyjnego Varian Spektr AA.20Plus

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 1
76-200 Słupsk

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego – budynek A, pokój nr 12, w dniu 19.12.2013 r. o godz. 10:15.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany spektrofotometr:

Spektrofotometr, który jest przedmiotem przetargu można oglądać od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 19.12.2013 r. do godz. 09:30, w laboratorium Spółki przy ul. Sportowej 73 w Słupsku, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym – tel. 59 841-84-74.

4. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:

1. Nazwa składnika – Spektrofotometr atomowy absorpcyjny
2. Typ – Varian SpektrAA.20Plus
3. Data pierwszej instalacji – 25.03.1993r.
4. Nr inwentarzowy –  8010000513

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w wysokości 750 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) należy wpłacić do dnia 19.12.2013 r. do godz. 10:00 w kasie sprzedającego – budynek B lub na konto sprzedającego: Bank PeKaO S.A O/Słupsk 15 1240 5790 1111 0000 5385 4425.

 Za termin wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego sprzedającego.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 6. Cena wywoławcza – 15 000 zł netto (piętnaście tysięcy złotych), 18 450 zł brutto (osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych).

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, musi zawierać:

1) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
3) oświadczenie oferenta, że znany jest mu stan techniczny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

 8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie sprzedającego w Słupsku, przy ul. E. Orzeszkowej 1, w sekretariacie – pokój nr 11, budynek A, w terminie do 19.12.2013 r. godz. 10:00. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 1
76-200 Słupsk

„Oferta na zakup: Spektrofotometr atomowy absorpcyjny Varian Spektr AA.20Plus – nie otwierać przed 19.12.2013r. godz. 10:15.”

 2) Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 9. Sprzedający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
2) Nie odpowiada wymaganiom określonym w pkt. 7. lub treść oferty jest nieczytelna.

10. Sprzedający zastrzega, że przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

11. Nabywcą zostaje oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

12. W przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

13. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury przez sprzedającego.

14. Wydanie spektrofotometru nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Koszt wyniesienia i transportu spektrometru ponosi nabywca.

15. Sprzedający nie udziela gwarancji na spektrofotometr objęty przetargiem, ani nie odpowiada za jego wady ukryte.

16. Szczegółowych informacji dotyczących spektrofotometru udziela: Małgorzata Mikulska, tel. 59 841-84-74, e-mail: m.mikulska@wodociagi.slupsk.pl.

Pokaż rejestr zmian

Opublikowano: 10 grudnia 2013
Opublikowane przez: Przemysław Lipski
Ostatnia modyfikacja: 10 grudnia 2013
Zmodyfikowane przez: Przemysław Lipski