Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu marki Ford Transit

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 1
76-200 Słupsk

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego – budynek A, pokój nr 12, w dniu 11.05.2015 r. o godz. 10:15.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód:

Samochód, który jest przedmiotem przetargu można oglądać od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 11.05.2015 r. do godz. 10:00 w siedzibie sprzedającego przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym – tel. 59 841 83 80.

4. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:

Lp. Nazwa składnika Nr rejestracyjny Rok produkcji Nr inwentarzowy Cena wywoławcza
1. Samochód ciężarowy marki FORD TRANSIT SGA-7652 1996 r. 742-003348 1.600 zł brutto

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w wysokości 80 zł należy wpłacić do dnia 11.05.2015 r. do godz. 10:00 w kasie sprzedającego – budynek B lub na konto sprzedającego: Bank PeKaO S.A O/Słupsk 15 1240 5790 1111 0000 5385 4425.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, musi zawierać:
1) imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie sprzedającego w Słupsku, ul. E. Orzeszkowej 1,
w sekretariacie – pokój nr 11, budynek A, w terminie do 11.05.2015 r. godz. 10:00. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 1
76-200 Słupsk

„Oferta na zakup samochodu Ford Transit – nie otwierać przed 11.05.2015 r. godz. 10:15”.

2) Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

8. Sprzedający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
2) Nie odpowiada wymaganiom określonym w pkt. 7 lub treść oferty jest nieczytelna.

Oferent o odrzuceniu oferty zostanie powiadomiony niezwłocznie.

9. Sprzedający zastrzega, że przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10. Nabywcą zostaje oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

11. W przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

12. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury przez sprzedającego.

13. Wydanie samochodu nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

14. Sprzedający nie udziela gwarancji na samochód objęty przetargiem, ani nie odpowiada za jego wady ukryte.

Pokaż rejestr zmian

Opublikowano: 27 kwietnia 2015
Opublikowane przez: Małgorzata Dąbczak-Siatkowska
Ostatnia modyfikacja: 27 kwietnia 2015
Zmodyfikowane przez: Małgorzata Dąbczak-Siatkowska