Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Unieważnienie – „Inżynier Projektu”.

Dot: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na na „Inżyniera Projektu”. WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH – usługi

Słupsk, dnia 20.12.2005r.

OGŁOSZENIE

Dot: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na na „Inżyniera dla Projektu pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” według warunków kontraktowych FIDIC dla urządzeń oraz projektowania i budowy.

Wodociągi Słupsk spółka z o.o uprzejmie informuje, iż ogłoszone ( w UOPWE w dniu 13.12.2005r. nr.2005/S 239-235954, w BZP w dniu 14.12.2005r. Nr 284 poz. 66132) przez nią postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Inżyniera dla Projektu pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” według warunków kontraktowych FIDIC dla urządzeń oraz projektowania i budowy zostało unieważnione.

Uzasadnienie prawne:

Unieważnienie nastąpiło zgodnie z art.93 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:

 1. Zamawiający błędnie dokonał opisu przedmiotu zamówienia w zakresie sporządzania przez Inżyniera raportu z realizacji Projektu.
 2. W związku z powyższym Zamawiający musi dokonać zmiany w sposobie dokonywania płatności tak, aby określone w umowie płatności odpowiadały faktycznemu zaawansowaniu i wykonaniu robót, co w konsekwencji będzie mieć wpływ na sporządzenie ofert przez Wykonawców.
 3. Zamawiający niewłaściwie określił termin wykonania umowy – w sposób uniemożliwiający przedłużenie umowy w przypadku przedłużenia realizacji kontraktów na roboty. Przedłużenie terminu wykonania umowy wiąże się z koniecznością uzyskania nowej decyzji Prezesa UZP.

Uwzględniając w/w przyczyny Zamawiający jest zobowiązany unieważnić niniejsze postępowanie i wprowadzić stosowne zmiany w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.

Dalsze prowadzenie postępowania mimo dokonania zmian spowodowałoby naruszenie zasady równego traktowania wykonawców poprzez dostęp do błędnej informacji zawartej w ogłoszeniu oraz zasady jawności. Naruszenie art.29 ustawy PZP może mieć wpływ na sporządzanie ofert przez Wykonawców i w konsekwencji na wynik postępowania.

***

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH – usługi

Słupsk:

Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): TAK

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: „Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o.; do kontaktów: [Adam Jaśkowiak, tel. +48(59)8426051 w.74, kom. 0 605540071], tel. +48(59)84 26051, fax. +48(59)8422207, e-mail: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl, www.wodociagi.slupsk.pl
 2. Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Taki jak w pkt. I.1
 3. Rodzaj zamawiającego:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Inżynier Kontraktu (Inżynier) dla Projektu pn: „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” według warunków kontraktowych FIDIC dla urządzeń oraz projektowania i budowy [drugie wydanie angielsko-polskie 2004, tłumaczenie 1 wydania 1999 ( tzw. „Żółty FIDIC”)] oraz według warunków kontraktowych FIDIC dla budowy [drugie wydanie angielsko-polskie 2004,tłumaczenie 1 wydania 1999 (tzw. „czerwony FIDIC”)].
 2. Nomenklatura
  1. Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.00.00.00; 74.23.15.40
  2. Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC):
  3. Kategoria usług: 12
 3. Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: (powyżej 750.000 Euro)

Inżynier Kontraktu (inżynier) dla Projektu pn: „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” według warunków kontraktowych FIDIC ( tzw. „Żółty” i „czerwony” FIDIC) dla poniższych zadań:

 1. zadanie nr 1 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa głównego kolektora ściekowego oraz sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku
 2. zadanie nr 2- Budowa stacji uzdatniania wody
 3. zadanie nr 3- Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach
 4. Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia:
 5. Inne informacje: do obowiązków wykonawcy należeć będzie między innymi: – pełnienie roli inżyniera w rozumieniu „żółtego” i „czerwonego” FIDIC oraz Inspektora Nadzoru w rozumieniu polskiego prawa budowlanego zgodnie z najlepszą wiedzą i zasadami sztuki budowlanej, bieżące monitorowanie i raportowanie postępów z prowadzonych prac zgodnie i w oparciu o wytyczne Zamawiającego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ministerstwa Środowiska oraz ściśle według zasad obowiązujących przy wdrażaniu Funduszu Spójności, bieżące doradztwo i opiniowanie problemów związanych z wdrażaniem Projektu dla Jednostki Realizującej Projekt powołanej w strukturach Zamawiającego dla realizacji Projektu i inne.

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

 1. Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

 1. Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie.
 2. Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Fundusz Spójności (Projekt Nr 2004/PL/16/C/PE/019 pn ” Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”)
 3. Data wysłania ogłoszenia: 04.07.2005r.

Pokaż rejestr zmian

Opublikowano: 23 grudnia 2005
Opublikowane przez: Przemysław Lipski
Ostatnia modyfikacja: 30 stycznia 2006
Zmodyfikowane przez: Przemysław Lipski