Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ładowarki przegubowej Radlader Weidemann 4004 TP 100 wraz z zamiatarką hydrauliczną

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 1
76-200 Słupsk

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego – budynek A, pokój nr 12, w dniu 17.10.2016 r. o godz. 10:15.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane urządzenie:

Urządzenie, które jest przedmiotem przetargu można oglądać od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 17.10.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie sprzedającego przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym – tel. 59 841 8380 (Władysław Piasecki, Kierownik Transportu).

4. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:

Lp. Nazwa
składnika
Nr
identyfikacyjny
Rok produkcji Nr
inwentarzowy
Cena wywoławcza
1. Ładowarka przegubowa Radlader Weidemann

zamiatarka hydrauliczna

4004
TP 100
2005 r. 582-000493

 

 

582-000486

23.000 zł brutto

 

 

1.000 zł brutto

Łączna cena wywoławcza 24.000 zł brutto

Uwaga! Oferta powinna dotyczyć obu składników łącznie. Ładowarka nie będzie sprzedawana bez zamiatarki.

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w wysokości 1500 zł należy wpłacić do dnia 17.10.2016 r. do godz. 10:00 w kasie sprzedającego – budynek B lub na konto sprzedającego: Bank PeKaO S.A O/Słupsk 15 1240 5790 1111 0000 5385 4425.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, musi zawierać:

  1. imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
  2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
  3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie sprzedającego w Słupsku, ul. E. Orzeszkowej 1,
    w sekretariacie – pokój nr 11, budynek A, w terminie do 17.10.2016 r. godz. 10:00. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 1
76-200 Słupsk

„Oferta na zakup ładowarki przegubowej Radlader Weidemann 4004 TP 100 wraz z zamiatarką hydrauliczną- nie otwierać przed 17.10.2016 r. godz. 10:15”.

2. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

8. Sprzedający odrzuca ofertę, jeżeli:

  1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
  2. nie odpowiada wymaganiom określonym w pkt 7 lub treść oferty jest nieczytelna,
  3. zaoferowana została cena poniżej łącznej ceny wywoławczej,
  4. oferta nie będzie dotyczyć łącznie ładowarki i zamiatarki.

Oferent o odrzuceniu oferty zostanie powiadomiony niezwłocznie.

9. Sprzedający zastrzega, że przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10. Nabywcą zostaje oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

11. W przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

12. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury przez sprzedającego.

13. Wydanie ładowarki nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

14. Sprzedający nie udziela gwarancji na ładowarkę objętą przetargiem, ani nie odpowiada za jego wady ukryte.

Pokaż rejestr zmian

Opublikowano: 5 października 2016
Opublikowane przez: Małgorzata Dąbczak-Siatkowska
Ostatnia modyfikacja: 6 października 2016
Zmodyfikowane przez: Małgorzata Dąbczak-Siatkowska