Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym

Zarząd „Wodociągi Słupsk” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku przy ul. Orzeszkowej 1

OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na łączną sprzedaż prawa własności budynków i budowli oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości zabudowanej, położonej w Rowach przy ul. Wczasowej, gm. Ustka, powiat Słupsk, woj. pomorskie, składającej się z dwóch działek Nr 22/3 oraz Nr 22/4 wraz z budynkami i budowlami.

 1. Oznaczenie nieruchomości:
  1. działka Nr 22/3 o pow. 1528 m2 położona w Rowach gm. Ustka zapisana w KW Nr SL1S/00051936/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Słupsku,
  2. działka Nr 22/4 o pow. 1553 m2 położona w Rowach gm. Ustka zapisana w KW Nr SL1S/00051936/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Słupsku.
 2. Opis nieruchomości:
  1. działka Nr 22/3 zabudowana budynkiem byłej agregatorowni i hydroforni
  2. działka Nr 22/4 zabudowana budynkiem ośrodka wczasowego o pow. 223,49 m2.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  nieruchomość składająca się z dwóch działek zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka z dnia 30.12.2002 r. znajduje się na terenie zabudowy rekreacyjnej, ogólnodostępnych ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów, terenów wypoczynkowych, rekreacji indywidualnych – domów letniskowych. Nieruchomość posiada uzbrojenie elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne i położona jest w odległości około 200 m od plaży, na terenie lasu sosnowego.
 4.  Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń
  Dla nieruchomości ustalono bezterminową służebność gruntową przejazdu i przechodu.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości: 1.150.000,00 zł netto + podatek VAT w obowiązującej stawce
 6. Termin przetargu: przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 01 marca 2011 r. o godz. 1200 w siedzibie spółki „Wodociągi Słupsk” w Słupsku przy ul. Orzeszkowej 1 – świetlica zakładowa w budynku „B’’.
 7. Warunki przetargu:
  1. postąpienie – 115.000 zł;
  2. wadium – w wysokości 115.000 zł wpłacone w gotówce na rachunek spółki w PeKaO S.A./Słupsk Nr 15 1240 5790 1111 0000 5385 4425 w terminie do dnia 23 lutego 2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości.
   Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
   Wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg, gdy:
   – oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez spółkę,
   – żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,
   – nabywca nieruchomości nie uiści ceny nabycia do chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
   Traci on wówczas wszystkie prawa wynikające z przybicia.
  3. zainteresowani uczestnictwem w przetargu zobowiązani są przed przystąpieniem do niego wypełnić i złożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz o zapoznaniu się ze stanem nabywanej nieruchomości i przyjęciem tego stanu bez zastrzeżeń;
  4. przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował conajmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
  5. oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny najpóźniej
   w chwili podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi nie wcześniej niż po zapłaceniu całej wylicytowanej ceny;
  6. uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji obowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium na rachunek sprzedającego, legitymować się dokumentem tożsamości jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna lub przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru lub z ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami do reprezentowania w przetargu, jeżeli jest to osoba prawna. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach współwłasności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie chyba, że zostanie przedłożona zgoda współmałżonka do nabycia, wyrażona w formie notarialnie sporządzonego pełnomocnictwa.
 8. Opłaty związane z zawarciem umowy oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów do księgi wieczystej ponosi kupujący.
 9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na zlecenie i koszt nabywcy.
 10. Informacji udziela Przewodniczący Komisji Przetargowej. Przedmiot przetargu można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800-1400 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (59-84 18 311, 84 18 361, 84 18 363).

Sprzedający może odstąpić od przetargu, unieważnić przetarg bez podania przyczyny lub zmienić warunki przetargu, zamknąć przetarg lub unieważnić przetarg w przypadku wystąpienia przesłanek,
o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego.

Pokaż rejestr zmian

Opublikowano: 24 stycznia 2011
Opublikowane przez: Przemysław Lipski
Ostatnia modyfikacja: 24 stycznia 2011
Zmodyfikowane przez: Przemysław Lipski