Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Ogłoszenie o III nieograniczonym przetargu pisemnym na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów niezabudowanych przy ul. Sobieskiego w Słupsku

Ogłoszenie o III nieograniczonym przetargu pisemnym na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów niezabudowanych położonych w obrębie 9 w Słupsku przy ul. Sobieskiego na działkach numer 550/1 o pow. 747 m2 i numer 550/2 o pow. 8450 m2, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00050362/9.

Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 1,76-200 Słupsk

• Przedmiotem przetargu jest zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego składająca się z dwóch działek o powierzchniach: działka numer 550/1 – pow. 747 m2, działka numer 550/2 o pow. 8450 m2.
• Działki gruntu położone są w zachodniej części miasta, przy ul. J. Sobieskiego. Działki gruntu posiadają dobry dostęp do głównych ciągów komunikacyjnych biegnących przez miasto, jak również do pełnej infrastruktury komunalnej. Sąsiadują z nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.
• Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w stosunku do jednej lub obu działek będących przedmiotem przetargu.
• Przedmiotem przetargu jest zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego, w związku z czym zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r., nr 241, poz. 2603 z późn. zm.) Gminie właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu, a zbycie prawa użytkowania wieczystego tejże nieruchomości na rzecz nabywcy wyłonionego w drodze przetargu nastąpi pod warunkiem nieskorzystania przez Prezydenta Miasta Słupska z przysługującego prawa w terminie miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży zgodnie z art. 110 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

1. CENA WYWOŁAWCZA PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU WYNOSI:
a) działka nr 550/1: 200.000 zł netto,
b) działka nr 550/2: 2.700.000 zł netto.

2. INFORMACJA O PODATKU VAT – Do zaoferowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wysokość należnego podatku VAT zostanie ustalona wg daty zawarcia umowy.

3. WYSOKOŚĆ WADIUM w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych) dla działki nr 550/1 i 27.000 zł ( dwadzieścia siedem tysięcy złotych) dla działki 550/2.

4. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM – Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku : Bank PeKaO S.A O/Słupsk 15 1240 5790 1111 0000 5385 4425. Za termin wpłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium na ww. konto. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

5. TERMIN WNIESIENIA WADIUM – 02.04.2012.

6. WYMAGANE DOKUMENTY – Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie opatrzonej adnotacją „Oferta na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów niezabudowanych położonych w Słupsku przy ul. Sobieskiego – nie otwierać”.
Oferty pisemne powinny zawierać:
a) Dane oferenta – firmę i siedzibę albo imię i nazwisko, dokładny adres i NIP;
b) Oznaczenie działki/działek, której oferta dotyczy;
c) Dowód wpłaty wadium;
d) Oświadczenie oferenta o przyjęciu do wiadomości, że wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez sprzedającego albo, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej
e) Numer rachunku, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium;
f) Oferowaną cenę netto;
g) Datę sporządzenia oferty, podpis oferenta, przy czym w przypadku osoby prawnej podpis osób upoważnionych do reprezentowania oferenta zgodnie z właściwym dokumentem rejestrowym;
h) Jeżeli oferentem jest osoba prawna, ułomna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej-aktualny odpis z właściwego rejestru (z ostatnich 6 miesięcy); w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Wszystkie dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia oferty – oferent powinien zamieścić pisemne oświadczenie na tę okoliczność; w przypadku złożenia kopii dokumentów – powinny być one potwierdzone przez oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji za zgodność z oryginałem;
i) Oświadczenie, że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomiczno-finansowej umożliwiającej mu nabycie prawa użytkowania wieczystego określonego niniejszym przetargiem;
j) Pisemne zobowiązanie oferenta do wpłacenia zaoferowanej ceny przed podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego przenoszącego prawo użytkowania wieczystego na nabywcę oraz oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszystkich kosztów zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, w tym opłat notarialnych i sądowych oraz podatków związanych z przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego;
k) Jeżeli z odpisu właściwego rejestru nie wynika uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające to uprawnienie (np. pełnomocnictwo);
l) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, jak również oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do tego stanu zastrzeżeń.

7. TERMIN SKŁADANIA OFERT – 02.04.2012, godz. 10:00.

8. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT – „Wodociągi Słupsk” Sp z o.o. w Słupsku, ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76 -200 Słupsk, pokój 11 (sekretariat).

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – Oferta jest wiążąca w okresie 30 dni od daty otwarcia ofert.

10. TERMIN OTWARCIA OFERT – 02.04.2012, godz. 10:10.

11. MIEJSCE OTWARCIA OFERT – „Wodociągi Słupsk” Sp z o.o. w Słupsku, ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76 -200 Słupsk, (sala konferencyjna).

13. TERMIN ZAWARCIA UMOWY Z NABYWCĄ – Zawarcie umowy z nabywcą nastąpi w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

14. TERMIN I ZASADY OKAZANIA NIERUCHOMOŚCI – Nieruchomość, można oglądać po uprzednim umówieniu terminu, pod nr telefonu 59 841-83-15.

15. OSOBA UDZIELAJĄCA INFORMACJI O WARUNKACH PRZETARGU – Janusz Sobolewski, tel. 59 841-83-15, e-mail: j.sobolewski@wodociagi.slupsk.pl.

16. DODATKOWE ZASTRZEŻENIA

a) Organizator przetargu zastrzega możliwość unieważnienia przetargu w całości, zmiany lub odwołania warunków przetargu jak i samego ogłoszenia w każdej chwili bez podania przyczyn, jak również zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi lub wybranymi oferentami,
b) Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:
– zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu;
– poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy, w tym kosztów opłat notarialnych, opłat sądowych oraz podatków związanych z nabyciem przedmiotu przetargu;
– zapłaty ceny zaoferowanej w przetargu, powiększonej o podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami w dniu zawarcia umowy; nabywca który najpóźniej w chwili zawarcia umowy notarialnej nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przyjęcia jego oferty oraz złożone wadium,
c) Oferent, który wygra przetarg, jeżeli jest osobą prawną, zobowiązany jest do przedłożenia, przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, statutu lub umowy osoby prawnej oraz uchwały (decyzji) stosownych organów tej osoby prawnej, jeżeli statut, umowa lub obowiązujące przepisy przewidują obowiązek uzyskania zgody tych organów dla dokonania czynności prawnej podlegającej na nabyciu przedmiotu przetargu.

Pokaż rejestr zmian

Opublikowano: 20 marca 2012
Opublikowane przez: Przemysław Lipski
Ostatnia modyfikacja: 21 marca 2012
Zmodyfikowane przez: Przemysław Lipski