Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu pisemnym na łączną sprzedaż prawa własności budynków i budowli oraz zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Rowach

Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu pisemnym na łączną sprzedaż prawa własności budynków i budowli oraz zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Rowach przy ul. Wczasowej, gm. Ustka, powiat Słupsk, woj. pomorskie, składającej się z dwóch działek o numerach 22/3 o pow. 1528 m2 , 22/4 o pow. 1553 m2, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00051936/1.

Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 1,76-200 Słupsk

• Przedmiotem przetargu jest łączną sprzedaż prawa własności budynków i budowli oraz zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego, położonego w Rowach przy ul. Wczasowej.
• Nieruchomość składa się z działki o numerze 22/3 o pow. 1528 m2 zabudowanej budynkiem byłej agregatorowi i hydroforni oraz działki o numerze 22/4 o pow. 1553 m2 zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem ośrodka wczasowego o wymiarach: szer.9,65 m, dł.12,66 m, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00051936/1.
• Nieruchomość zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka z dnia 30.12.2002 r. znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę rekreacyjną, ogólnodostępne ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, tereny wypoczynkowe, rekreację indywidualną-domy letniskowe.
• W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje podmiotowość prawną. W toku przetargu osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia dowodu tożsamości oraz pełnomocnictwa, w przypadku podejmowania czynności za pośrednictwem pełnomocnika. W toku przetargu osoby prawne lub w/w jednostki organizacyjne zobowiązane są do przedstawienia aktualnego wypis z rejestru (ewentualnie wydruku z rządowej wyszukiwarki podmiotów w KRS), dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot oraz pełnomocnictwa w przypadku działania tych podmiotów za pośrednictwem pełnomocnika.
• Nieruchomość posiada uzbrojenie elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne, położona jest w odległości około 200 m od plaży, na terenie lasu sosnowego.

1. CENA WYWOŁAWCZA NETTO W PLN – 800.000,00 (słownie: osiemset tysięcy złotych) netto.

2. INFORMACJA O PODATKU VAT – Do zaoferowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wysokość należnego podatku VAT zostanie ustalona wg daty zawarcia umowy.

3. WYSOKOŚĆ WADIUM W PLN – 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

4. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM – Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku: Bank PeKaO S.A O/Słupsk 15 1240 5790 1111 0000 5385 4425.
Za termin wpłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium na ww. konto. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

5. TERMIN WNIESIENIA WADIUM – 05.04.2012.

6. WYMAGANE DOKUMENTY – Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie opatrzonej adnotacją „Oferta przetargowa na sprzedaż nieruchomości w Rowach, ul. Wczasowa – nie otwierać”.
Oferty pisemne powinny zawierać:
a) Dane oferenta – firmę i siedzibę albo imię i nazwisko, dokładny adres i NIP;
b) Oznaczenie nieruchomości, której oferta dotyczy;
c) Dowód wpłaty wadium;
d) Oświadczenie oferenta o przyjęciu do wiadomości, że wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez sprzedającego albo, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej;
e) Numer rachunku, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium;
f) Oferowaną cenę netto;
g) Datę sporządzenia oferty, podpis oferenta, przy czym w przypadku osoby prawnej podpis osób upoważnionych do reprezentowania oferenta zgodnie z właściwym dokumentem rejestrowym;
h) Jeżeli oferentem jest osoba prawna, ułomna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej-aktualny odpis z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy); w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Wszystkie dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia oferty – oferent powinien zamieścić pisemne oświadczenie na tę okoliczność; w przypadku złożenia kopii dokumentów – powinny być one potwierdzone przez oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji za zgodność z oryginałem;
i) Oświadczenie, że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomiczno-finansowej umożliwiającej mu zakup prawa własności budynków i nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu określonego niniejszym przetargiem;
j) Pisemne zobowiązanie oferenta do wpłacenia zaoferowanej ceny przed podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego przenoszącego prawo użytkowania wieczystego na nabywcę oraz oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszystkich kosztów zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, w tym opłat notarialnych i sądowych oraz podatków związanych z przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego;
k) Jeżeli z odpisu właściwego rejestru nie wynika uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające to uprawnienie (np. pełnomocnictwo);
l) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, jak również oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do tego stanu zastrzeżeń.

7. TERMIN SKŁADANIA OFERT – 05.04.2012, godz. 10:00.

8. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT – „Wodociągi Słupsk” Sp z o.o. w Słupsku, ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76 -200 Słupsk, pokój 11 (sekretariat).

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – Oferta jest wiążąca w okresie 30 dni od daty otwarcia ofert.

10. TERMIN OTWARCIA OFERT – 05.04.2012, godz. 10:10.

11. MIEJSCE OTWARCIA OFERT – „Wodociągi Słupsk” Sp z o.o. w Słupsku, ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76 -200 Słupsk, (sala konferencyjna).

13. TERMIN ZAWARCIA UMOWY Z NABYWCĄ – Zawarcie umowy sprzedaży z nabywcą nastąpi w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

14. TERMIN I ZASADY OKAZANIA NIERUCHOMOŚCI – Nieruchomość, można oglądać po uprzednim umówieniu terminu, pod nr telefonu 59 841-83-15.

15. OSOBA UDZIELAJĄCA INFORMACJI O WARUNKACH PRZETARGU – tel. 59 841-83-15, e-mail: j.sobolewski@wodociagi.slupsk.pl.

16. DODATKOWE ZASTRZEŻENIA
a) Organizator przetargu zastrzega możliwość unieważnienia przetargu w całości, zmiany lub odwołania warunków przetargu jak i samego ogłoszenia w każdej chwili bez podania przyczyn, jak również zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi lub wybranymi oferentami.
b) Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:
– zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu;
– poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy, w tym kosztów opłat notarialnych, opłat sądowych oraz podatków związanych z nabyciem przedmiotu przetargu;
– zapłaty ceny zaoferowanej w przetargu, powiększonej o podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami w dniu zawarcia umowy sprzedaży; nabywca który najpóźniej w chwili zawarcia umowy notarialnej nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przyjęcia jego oferty oraz złożone wadium;
c) Oferent, który wygra przetarg, jeżeli jest osobą prawną, zobowiązany jest do przedłożenia, przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, statutu lub umowy osoby prawnej oraz uchwały (decyzji) stosownych organów tej osoby prawnej, jeżeli statut, umowa lub obowiązujące przepisy przewidują obowiązek uzyskania zgody tych organów dla dokonania czynności prawnej podlegającej na nabyciu przedmiotu przetargu.

Pokaż rejestr zmian

Opublikowano: 20 marca 2012
Opublikowane przez: Przemysław Lipski
Ostatnia modyfikacja: 21 marca 2012
Zmodyfikowane przez: Przemysław Lipski