Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Taryfy 2010/2011

„Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. informuje, że zgodnie z art. 24 pkt. 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2002 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) w okresie od dnia 1.07.2010 r. do dnia 30.06.2011 r. na obszarze Gminy Miejskiej Słupsk obowiązywać będą następujące taryfy cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

I . Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę (w zł/m3)

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

    netto brutto
dla gospodarstw domowych 2,44 2,61
dla przemysłu i produkcji spożywczej 2,48 2,65
dla innych odbiorców na cele socjalno bytowe 2,44 2,61
inne cele (przeciwpożarowe, do zasilania fontann publicznych, do zraszania ulic i publicznych terenów zielonych) 2,44 2,61

 

II . Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki (w zł/m3) 

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

    netto brutto
dla gospodarstw domowych 4,10 4,39
dla przemysłu i produkcji spożywczej 4,10 4,39
dla innych odbiorców za ścieki socjalno- bytowe 4,10 4,39

 

III . Opłaty dodatkowe (netto w zł/m-c)

a) za utrzymanie wodomierza na zasileniu awaryjnym lub wodomierza zapewniającego pobór wody do celów ppoż w ilości do 10 l/s 5,00

b) za utrzymanie wodomierza na zasileniu awaryjnym lub wodomierza zapewniającego pobór wody do celów ppoż. w ilości od 10 l/s 15,00
c) za odczyt i rozliczenie podlicznika lub wodomierza u odbiorców posiadających własne ujęcia wody 7,50
d) za odczyt i rozliczenie wodomierzy w lokalach mieszalnych w budynkach wielolokalowych    
za pierwszy wodomierz 7,50
za każdy następny 1,50
e) za rozliczenie podlicznika mierzącego zużycie wody (z wodomierza głównego tego samego odbiorcy) do celów podlewania ogrodu 3,75

 

IV . Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Lp. Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki Wartość dopuszczalna [mg/l] Stawka jednostkowa
1 2 3 4
GRUPA WSKAŹNIKÓW PODSTAWOWYCH
1 Biologiczne zapotrzebowanie na tlen BZT5 700 0,60 zł/kg
2 Chemiczne zapotrzebowanie na tlen 1 400 0,30 zł/kg
3 Zawiesiny ogólne 500 0,71 zł/kg
4 Azot ogólny 100 4,66 zł/kg
5 Fosfor ogólny 15 28,83 zł/kg
POZOSTAŁE WSKAŹNIKI, W TYM SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE
6 Dwuchloro-dwufenylo-trójchloetan (DDT) 0 1040,08 zł/kg
7 Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) 0 1040,08 zł/kg
8 Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) 0 1040,08 zł/kg
9 Heksachlorocykloheksan (HCH) 0 1040,08 zł/kg
10 Aldryna (C12H8Cl6) 0 1040,08 zł/kg
11 Dieldryna (C12H8Cl6O) 0 1040,08 zł/kg
12 Endryna (C12H8Cl6O) 0 1040,08 zł/kg
13 Izodryna (C12H8Cl6) 0 1040,08 zł/kg
14 Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4) 3,0 953,71 zł/kg
15 Pentachlorofenol (PCP) [2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1-hydroksybenzen] i jego sole 2,0 953,71 zł/kg
16 Heksachlorobenzen (HCB) 3,0 953,71 zł/kg
17 Heksachlorobutadien (HCBD) 3,0 953,71 zł/kg
18 Trichlorometan (chloroform) (CHCl3) 2,0 953,71 zł/kg
19 1,2-dichloroetan (EDC) 2,5 953,71 zł/kg
20 Trichloroetylen (TRI) 1,0 953,71 zł/kg
21 Tetrachloroetylen (Nadchloroetylen) (PER) 1,0 953,71 zł/kg
22 Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB) 2,0 953,71 zł/kg
23 Kadm 0,4 953,71 zł/kg
24 Rtęć 0,1 953,71 zł/kg
25 Insektycydy 0,1 953,71 zł/kg
26 Absorbowalne związki chloroorganiczne – AOX 1,0 715,02 zł/kg
27 Antymon 0,5 715,02 zł/kg
28 Arsen 0,5 715,02 zł/kg
29 Chlor wolny 1,0 715,02 zł/kg
30 Chlor całkowity 4,0 715,02 zł/kg
31 Cyjanki wolne 0,5 715,02 zł/kg
32 Chrom+6 0,2 715,02 zł/kg
33 Lotne związki chloroorganiczne – VOX (Chlorowane węglowodory lotne) 1,5 715,02 zł/kg
34 Lotne węglowodory aromatyczne – BTX (Benzen, Toluen, Ksylen) 1,0 715,02 zł/kg
35 Miedź 1,0 715,02 zł/kg
36 Nikiel 1,0 715,02 zł/kg
37 Ołów 1,0 715,02 zł/kg
38 Siarczki 1,0 715,02 zł/kg
39 Srebro 0,5 715,02 zł/kg
40 Chrom ogólny 1,0 572,24 zł/kg
41 Bar 5,0 572,24 zł/kg
42 Beryl 1,0 572,24 zł/kg
43 Bor 10,0 572,24 zł/kg
44 Cyjanki związane 5,0 572,24 zł/kg
45 Cynk 5,0 572,24 zł/kg
46 Cyna 2,0 572,24 zł/kg
47 Kobalt 1,0 572,24 zł/kg
48 Molibden 1,0 572,24 zł/kg
49 Selen 1,0 572,24 zł/kg
50 Tal 1,0 572,24 zł/kg
51 Tytan 2,0 572,24 zł/kg
52 Wanad 2,0 572,24 zł/kg
53 Fenole lotne (index fenolowy) 15,0 381,47 zł/kg
54 Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) 15,0 381,47 zł/kg
55 Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) 20,0 381,47 zł/kg
56 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 100,0 381,47 zł/kg
57 Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) 15,0 381,47 zł/kg
58 Rodanki 30,0 381,47 zł/kg
59 Fluorki 20,0 218,00 zł/kg
60 Siarczyny 10,0 13,09 złkg
61 Chlorki 1000 4,04 zł/kg
62 Siarczany 500 4,04 zł/kg
63 temperatura 40oC 0,54 zł/m3/1oC
64 pH 6,0-9,5 1,09 zł/m3/1pH

Do cen netto zostaje doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek.

Pokaż rejestr zmian

Opublikowano: 10 czerwca 2010
Opublikowane przez: Przemysław Lipski
Ostatnia modyfikacja: 10 czerwca 2010
Zmodyfikowane przez: Przemysław Lipski