Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Taryfy 2011/2012

Wysokość obowiązujących taryf :

 • w mieście Słupsku za dostarczaną wodę oraz za odprowadzanie ścieków
 • w Gminie Kobylnica za dostarczaną wodę oraz za odprowadzenie ścieków
 • w Gminie Słupsk za odprowadzenie ścieków

MIASTO SŁUPSK 

Zgodnie z Uchwałą Nr X/91/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Miejskiej Słupsk w okresie od 1 lipca 2011r. do 30 czerwca 2012r. obowiązywać będą następujące taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

I Za dostarczaną wodę (w zł/m3 netto):

 • dla gospodarstw domowych – 2,57
 • dla przemysłu i produkcji spożywczej – 2,61
 • dla innych odbiorców na cele socjalno bytowe – 2,58
 • na cele inne (przeciwpożarowe , do zasilania fontann publicznych, do zraszania ulic i publicznych terenów zielonych) – 2,57

II Za wprowadzanie ścieków do kanalizacji (w zł/m3 netto):

 • dla gospodarstw domowych – 4,10
 • dla przemysłu i produkcji spożywczej – 4,10
 • dla innych odbiorców za ścieki socjalno bytowe – 4,10

III Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz za czynności związane z rozliczeniem należności (w zł m-c netto) – 7,50

IV Opłaty dodatkowe (w zł/m-c netto):

 • za utrzymanie wodomierza na zasilaniu awaryjnym lub wodomierza zapewniającego pobór wody do celów p.poż. w ilości do 10 l/s – 5,00
 • za utrzymanie wodomierza na zasileniu awaryjnym lub wodomierza zapewniającego pobór wody do celów ppoż. w ilości od 10 l/s – 15,00
 • za odczyt i rozliczenie wodomierza dodatkowego lub wodomierza u odbiorców posiadających własne ujęcia wody – 7,50
 • za odczyt i rozliczenie wodomierzy w lokalach mieszalnych w budynkach wielolokalowych:
 • za pierwszy wodomierz – 7,50
 • za każdy następny – 1,50
 • za rozliczenie wodomierza dodatkowego mierzącego zużycie wody (z wodomierza głównego tego samego odbiorcy) do celów podlewania ogrodu – 3,75

V Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych – patrz niżej.

GMINA KOBYLNICA 

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/155/2011 Rady Gminy Kobylnica z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kobylnica z wyłączeniem miejscowości Sycewice i Dobrzęcino z urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy Kobylnica w okresie 1 stycznia 2012 roku – 30 czerwca 2013 roku obowiązywać będą następujące ceny i stawki opłat:

1. Cena brutto za 1 m3 dostarczonej wody dla :

• gospodarstw domowych: 2,78 zł/m3
• przemysłu i produkcji spożywczej: 2,82 zł/m3
• innych odbiorców na cele socjalno-bytowe: 2,78 zł/m3
• na cele inne (przeciwpożarowe, do zasilania fontann publicznych, zraszania ulic i innych terenów publicznych): 2,78 zł/m3

2. Opłata abonamentowa za rozliczenie jednego wodomierza: 5,40 zł/m-c/szt.

Do cen i stawki opłaty abonamentowej doliczony został obowiązujący podatek VAT.

***

Zgodnie z Uchwałą Nr IX/100/2011 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie miejscowości Sycewice i Dobrzęcino z urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy Kobylnica w okresie od 1 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku obowiązywać będą następujące ceny i stawki:

 1.  cena za 1 m3dostarczanej wody dla:
  • gospodarstw domowych: 2,78 zł brutto
  • przemysłu i produkcji spożywczej: 2,78 zł brutto
  • innych odbiorców na cele socjalno-bytowe: 2,78 zł brutto
  • na cele inne (przeciwpożarowe, do zasilenia fontann publicznych, zraszania ulic i innych terenów publicznych: 2,78 zł brutto
 2.  opłata abonamentowa za rozliczenie jednego wodomierza: 2,50 zł brutto /szt.

***

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/85/2011 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Kobylnica, stanowiących jednolity system kanalizacyjny zakończony oczyszczalnią ścieków w Słupsku w okresie od 1 lipca 2011r. do 30 czerwca 2012r. na terenie Gminy Kobylnica obowiązywać będą nowe taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa obowiązuje na terenie obejmującym następujące miejscowości: Kobylnica, Łosino, Widzino, Bolesławice, Sierakowo Słupskie, Zajączkowo, Kończewo, Kwakowo, Lubuń, Komiłowo, Żelkówko, Żelki, Kruszyna, a po zakończeniu II etapu inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej kolejne miejscowości: Sycewice, Reblino, Lulemino, Kuleszewo.

Podstawę do zmiany cen i taryf stanowią zmiany w art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.].

Grupy odbiorców jednostka brutto dopłata Cena dla Odbiorców
I grupa obejmuje: dostawców ścieków przemysłowych, w których posiadaniu znajdują się przepompownie przydomowe będące własnością gminy. zł/m3 11,23 0,0 11,23
II grupa obejmuje: dostawców ścieków przemysłowych, inni niż wskazani w grupie I zł/m3 10,15 0,0 10,15
III grupa obejmuje: gospodarstwa domowe, w których posiadaniu znajdują się przepompownie przydomowe będące własnością gminy zł/m3 11,23 5,0 6,23
IV grupa obejmuje: gospodarstwa domowe, inne niż wskazane w grupie III zł/m3 10,15 5,0 5,15
V grupa obejmuje: pozostali odbiorcy usług – dostawcy ścieków bytowych, w których posiadaniu znajdują się przepompownie przydomowe będące własnością gminy zł/m3 11,23 0,0 11,23
VI grupa obejmuje: pozostali odbiorcy usług – dostawcy ścieków bytowych, inni niż wskazani w grupie V zł/m3 10,15 0,0 10,15

Do cen i opłat doliczono podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży – od 01 stycznia 2011r. stawka VAT wynosi 8%.

Dopłaty dla III i IV grupy odbiorców dotyczą osób i podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej.

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków ponadnormatywnych – zgodnie z tabelą poniżej.

 ***

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/156/2011 Rady Gminy Kobylnica z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków, wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej zakończonej zbiorczym zbiornikiem bezodpływowym stanowiącej własność Gminy Kobylnica, które oczyszczane będą przez oczyszczalnię ścieków w Słupsku w okresie 1 stycznia 2012 roku – 30 czerwca 2013 roku obowiązywać będą następujące ceny i stawki opłat w wysokości:

• cena 1 m3 wprowadzanych ścieków: 28,67 zł (do ceny został doliczony obowiązujący podatek VAT)
• opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków ponadnormatywnych – zgodnie z tabelą poniżej.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/157/2011 Rady Gminy Kobylnica z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kobylnica Nr VIII/86/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości dopłat do cen i stawek opłat dla odbiorców usług kanalizacyjnych na terenie Gminy Kobylnica wprowadzona została zmiana w § 1 ust. 1 pkt.2.

I tak dla grupy pozostałych odbiorców do ceny za zbiorowe odprowadzanie ścieków, wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej zakończonej zbiorczym zbiornikiem bezodpływowym stanowiącej własność Gminy Kobylnica, które oczyszczane będą przez oczyszczalnię ścieków w Słupsku, ustala się dopłatę w wysokości brutto 23,52 zł (obejmująca obowiązujący podatek VAT) do każdego 1 m3 odprowadzanych ścieków.

GMINA SŁUPSK
 
Zgodnie z Uchwałą nr VI/45/2011 Rady Gminy Słupsk z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Słupsk oraz ustalenia wysokości dopłaty do taryfy za odprowadzenia ścieków w okresie od 1 lipca 2011r. do 30 czerwca 2012r. na terenie Gminy Słupsk obowiązywać będą następujące taryfy opłat i cen za odprowadzanie ścieków:

l.p. Taryfowa grupa odbiorców Rodzaj stawki Cena w zł netto
1. Grupa I – gospodarstwa domowe* cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,20 zł
2. Grupa II – przemysł i produkcja spożywcza cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,20 zł
3. Grupa III – pozostali odbiorcy usług cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,20 zł

* Do I grupy taryfowej Rada Gminy ustaliła dopłatę z budżetu Gminy Słupsk w wysokości 1,10 zł netto do 1 m3 ścieków.

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Lp. Nazwy substancji,
w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki
Wartość dopuszczalna [mg/l] Stawka jednostkowa netto
1 2 3 4
GRUPA WSKAŹNIKÓW PODSTAWOWYCH
1 Biologiczne zapotrzebowanie na tlen BZT5 700 0,60 zł/kg
2 Chemiczne zapotrzebowanie na tlen 1400 0,30 zł/kg
3 Zawiesiny ogólne 500 0,50 zł/kg
4 Azot ogólny 100 5,00 zł/kg
5 Fosfor ogólny 15 20,00 zł/kg

 

POZOSTAŁE WSKAŹNIKI, W TYM SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE
6 Dwuchloro-dwufenylo-trójchloetan (DDT) 0 1121,69 zł/kg
7 Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) 0 1121,69 zł/kg
8 Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) 0 1121,69 zł/kg
9 Heksachlorocykloheksan (HCH) 0 1121,69 zł/kg
10 Aldryna (C 12 H 8 Cl 6 ) 0 1121,69 zł/kg
11 Dieldryna (C12H8Cl6O) 0 1121,69 zł/kg
12 Endryna (C12H8Cl6O) 0 1121,69 zł/kg
13 Izodryna (C12H8Cl6) 0 1121,69 zł/kg
14 Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4) 3,0 1028,55 zł/kg
15 Pentachlorofenol (PCP) [2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1-hydroksybenzen] i jego sole 2,0 1028,55 zł/kg
16 Heksachlorobenzen (HCB) 3,0 1028,55 zł/kg
17 Heksachlorobutadien (HCBD) 3,0 1028,55 zł/kg
18 Trichlorometan (chloroform) (CHCl3) 2,0 1028,55 zł/kg
19 1,2-dichloroetan (EDC) 2,5 1028,55 zł/kg
20 Trichloroetylen (TRI) 1,0 1028,55 zł/kg
21 Tetrachloroetylen (Nadchloroetylen) (PER) 1,0 1028,55 zł/kg
22 Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB) 2,0 1028,55 zł/kg
23 Kadm 0,4 1028,55 zł/kg
24 Rtęć 0,1 1028,55 zł/kg
25 Insektycydy 0,1 1028,55 zł/kg
26 Absorbowalne związki chloroorganiczne – AOX 1,0 771,13 zł/kg
27 Antymon 0,5 771,13 zł/kg
28 Arsen 0,5 771,13 zł/kg
29 Chlor wolny 1,0 771,13 zł/kg
30 Chlor całkowity 4,0 771,13 zł/kg
31 Cyjanki wolne 0,5 771,13 zł/kg
32 Chrom+6 0,2 771,13 zł/kg
33 Lotne związki chloroorganiczne – VOX (Chlorowane węglowodory lotne) 1,5 771,13 zł/kg
34 Lotne węglowodory aromatyczne – BTX (Benzen, Toluen, Ksylen) 1,0 771,13 zł/kg
35 Miedź 1,0 771,13 zł/kg
36 Nikiel 1,0 771,13 zł/kg
37 Ołów 1,0 771,13 zł/kg
38 Siarczki 1,0 771,13 zł/kg
39 Srebro 0,5 771,13 zł/kg
40 Chrom ogólny 1,0 617,14 zł/kg
41 Bar 5,0 617,14 zł/kg
42 Beryl 1,0 617,14 zł/kg
43 Bor 10,0 617,14 zł/kg
44 Cyjanki związane 5,0 617,14 zł/kg
45 Cynk 5,0 617,14 zł/kg
46 Cyna 2,0 617,14 zł/kg
47 Kobalt 1,0 617,14 zł/kg
48 Molibden 1,0 617,14 zł/kg
49 Selen 1,0 617,14 zł/kg
50 Tal 1,0 617,14 zł/kg
51 Tytan 2,0 617,14 zł/kg
52 Wanad 2,0 617,14 zł/kg
53 Fenole lotne (index fenolowy) 15,0 411,40 zł/kg
54 Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) 15,0 411,40 zł/kg
55 Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) 20,0 411,40 zł/kg
56 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 100,0 411,40 zł/kg
57 Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) 15,0 411,40 zł/kg
58 Rodanki 30,0 411,40 zł/kg
59 Fluorki 20,0 235,11 zł/kg
60 Siarczyny 10,0 14,12 zł/kg
61 Chlorki 1000 4,36 zł/kg
62 Siarczany 500 4,36 zł/kg

Do cen netto zostaje doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek.

Pokaż rejestr zmian

Opublikowano: 31 maja 2011
Opublikowane przez: Przemysław Lipski
Ostatnia modyfikacja: 28 grudnia 2011
Zmodyfikowane przez: Przemysław Lipski